Korpusy językowe

Dla początkujących: Co to są korpusy językowe?

Korpusy to olbrzymie zbiory danych językowych, w skład których wchodzą teksty języka pisanego lub transkrypcje języka mówionego i które zostały skompilowane według ściśle określonych kryteriów doboru. Dzięki formatowi elektronicznemu, w którym są przechowywane, korpusy dają duże możliwości wyszukiwań oraz analizy statystycznej.

W zależności od celu, w jakim zostały zgromadzone, korpusy dzielimy (na przykład) na:

korpusy języka rodzimego – zbiory danych pochodzących od osób, dla których dany język jest językiem ojczystym

korpusy uczniowskie – zbiory danych pochodzących od osób uczących się danego języka jako języka obcego

 

Korpusy w nauczaniu języków obcych

Korpusy językowe mają szerokie zastosowania w nauczaniu języków obcych. Używane są przede wszystkim w procesie tworzenia słowników uczniowskich, sylabusów oraz materiałów dydaktycznych. Korpusy mogą także być wykorzystywane bezpośrednio przez uczniów w celu samodzielnego okrywania zawiłości języka obcego, choć to zastosowanie nie jest jeszcze z wielu względów szczególnie popularne.

W nauczaniu najczęściej stosowane są korpusy języka rodzimego, choć także korpusy uczniowskie są źródłem użytecznych informacji zwłaszcza o niedostatkach języka uczniów i związanych w nimi potrzebami.

 

 

Korpusy w badaniach nad przyswajaniem języków obcych

Ze względu na swój rozmiar, korpusy językowe, zwłaszcza korpusy uczniowskie, są ważnym źródłem danych w badaniach nad procesami przyswajania języków obcych przez różne grupy uczniów.